REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ
"4Paws"
Aplikacja mobilna 4Paws udostępniona jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Aplikacji.

§1. Definicje

 1. Usługodawca – 4PAWSAPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Krasińskiego 29 lok. 9, 40-019 Katowice, NIP: 9542861418, REGON: 526655060, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061662, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Adres poczty elektronicznej contact@4pawsapp.com.
 2. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie 4Paws udostępnione dla Użytkowników przez Usługodawcę, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych i pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.
 4. Urządzenie – urządzenia mobilne pozwalające na instalację i korzystanie z Aplikacji, w szczególności urządzenia typu smartphone i tablet.
 5. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w szczególności funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji.
 6. Panel użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika, do którego dostęp możliwy jest za pomocą Aplikacji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Aplikacja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Dopuszcza się warunkowo korzystanie z Aplikacji przez osoby po ukończeniu trzynastego roku życia, w przypadku, gdy posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wola zawarcia umowy przez takiego Użytkownika jest znana opiekunowi prawnemu Użytkownika i zostanie przez niego potwierdzona, w szczególności na żądanie Usługodawcy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 8. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym rozdziale.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 3. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system:a
  a) Android w wersji minimum 9.0;
  b) iOS w wersji minimum 14.0.
 4. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Zmiana wymagań technicznych określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu postanowień §15 ust. 1.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji dokonywana jest za pośrednictwem sklepu, o którym mowa w ust. 2.

§4. Rejestracja

 1. Proces rejestracji jest wymagany do korzystania z Aplikacji.
 2. Rejestracja przeprowadzana jest przez Użytkownika z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej.
 3. Dla potwierdzenia rejestracji wymaganym jest podanie kodu otrzymanego przez Użytkownika w wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji.
 4. Użytkownik zarejestrowany loguje się do Aplikacji z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej użytego uprzednio do rejestracji.
 5. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość dostępu do danych zgormadzonych w Aplikacji na każdym urządzeniu mobilnym, na którym loguje się z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 4.

§5. Aplikacja

 1. Aplikacja posiada charakter społecznościowy i udostępnia funkcjonalności pozwalające na kojarzenie Użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Funkcjonalności dostępne w Aplikacji pozwalają w szczególności na:
  a) przeglądanie treści zamieszczonych w Aplikacji przez Usługodawcę lub innych Użytkowników;
  b) komunikację z innymi Użytkownikami.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktywacji wybranych funkcjonalności po wykupieniu przez Użytkownika subskrypcji na warunkach określonych Regulaminem.
 3. Po rejestracji Użytkownik tworzy własny profil poprzez wskazanie m. in. imienia, płci i daty urodzenia. Użytkownik tworząc profil może dodać zdjęcie widoczne jako ikonka profilu. Zdjęcie oraz dane wprowadzone przez Użytkownika na profilu widoczne są dla pozostałych Użytkowników. Użytkownik tworząc profil wyraża zgodę na udostepnienie swoich danych osobowych zamieszczonych na swoim profilu (imię, wiek, płeć, zdjęcia, lokalizacja) w Aplikacji innym Użytkownikom.
 4. W celu korzystania z wybranych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na dostęp przez Aplikację do wybranych funkcji urządzenia mobilnego (np. kamera) lub zezwolenie na otrzymywanie powiadomień z Aplikacji. Użytkownik może w każdym czasie na urządzeniu mobilnym zmienić uprawnienia przyznane Aplikacji, lecz może to skutkować ograniczeniem jej funkcjonalności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności bezpłatnych dostępnych w Aplikacji w każdym czasie. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.

§6. Publikacja Treści cyfrowych Użytkownika

 1. W ramach Aplikacji Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zamieszczanie Treści cyfrowych. Poprzez Treści cyfrowe rozumie się w szczególności treści tekstowe, tekstowo-graficzne i graficzne, które Użytkownik może zamieszczać lub publikować z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 2. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek Treści cyfrowe w Aplikacji zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji. W przypadku zamieszczania Treści cyfrowych w postaci wizerunku osoby lub grupy osób, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i na udostępnienie danych podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 4. Użytkownik zamieszczając Treści cyfrowe w ramach Aplikacji udziela tym samym Usługodawcy licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na wykorzystywanie tych treści do celów związanych z udostępnianiem i utrzymywaniem Aplikacji, w szczególności w celu prezentacji Treści cyfrowych innym Użytkownikom, a także w celach związanych z promocją Aplikacji.
 5. Zabrania się umieszczania w Aplikacji treści:
  a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  g) posiadających charakter bezprawny,
  h) zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej Treści cyfrowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.

§7. Subskrypcja

 1. Subskrypcja obejmuje okres abonamentowy wynoszący jeden miesiąc lub jeden rok zgodnie z wyborem Użytkownika. Subskrypcja podlega automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy abonamentowe.
 2. Okres abonamentowy w ramach subskrypcji liczony jest z dokładnością do daty i godziny jej aktywacji.
 3. Subskrypcja wygasa po rezygnacji Użytkownika z odnowienia subskrypcji lub w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za jej odnowienie.
 4. Rezygnacja z subskrypcji powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika najpóźniej przed końcem trwania bieżącego okresu abonamentowego. Użytkownik anuluje subskrypcję za pomocą funkcji dostępnej w Panelu użytkownika.
 5. W przypadku rezygnacji z subskrypcji pozostaje ona aktywna do końca opłaconego okresu abonamentowego.
 6. Po wygaśnięciu subskrypcji Użytkownik korzysta z funkcjonalności Aplikacji dostępnych bezpłatnie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w planach subskrypcyjnych oraz opłat za subskrypcję, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli od następnego okresu abonamentowego po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o tej zmianie. Brak anulacji subskrypcji przez Użytkownika po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza akceptację zmian w planie lub cenie subskrypcji.

§8. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Płatności Usługodawca przyjmuje za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Apple Pay prowadzonego przez Apple Inc. (https://support.apple.com/pl-p...) lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Google Pay (https://pay.google.com/intl/pl...).
 3. Aktywacja subskrypcji lub innej usługi płatnej następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Opłata za subskrypcję pobierana jest cyklicznie do czasu rezygnacji Użytkownika. Opłata jest pobierana za pomocą wybranej przez Użytkownika metody płatności zgodnie z cennikiem Usługodawcy obowiązującym na dzień rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego.
 5. W przypadku płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora systemu płatności elektronicznych z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wartości opłaty za okres abonamentowy. Opłata pobierana jest najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego.
 6. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Użytkownik korzysta dalej z funkcjonalności Aplikacji dostępnych dla Użytkowników nieposiadających subskrypcji.
 7. Metody płatności można zaktualizować przechodząc do Panelu użytkownika. Po dokonaniu aktualizacji Użytkownik upoważnia Usługodawcę do dalszego pobierania opłat w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych metod płatności.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji wynikające z działania Urządzenia mobilnego Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia danych autoryzacyjnych umożliwiających dostęp do Aplikacji bądź udostępniania Panelu użytkownika w ramach Aplikacji przez Użytkownika osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w §3 Regulaminu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do uruchomienia Aplikacji, zgodnie z §3 Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Aplikacja, zainstalowanego na Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną przerwą techniczną, o której mowa w §15 ust. 2
 11. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§10. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 5. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z funkcjonalności „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu się w Aplikacji, a następnie usunięcia Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego (odinstalowanie Aplikacji).
 3. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Aplikacji bądź całkowitego usunięcia Użytkownika. Czynności, o których mowa zdaniu poprzednim Usługodawca przeprowadza po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając ku temu termin nie krótszy niż 3 dni oraz informując o skutkach braku zastosowania się do wezwania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie konta w Aplikacji w następstwie dokonanego wypowiedzenia lub jego blokada skutkować będzie brakiem dostępu do Aplikacji, w tym brakiem możliwości korzystania z subskrypcji co nie rodzi po stronie Użytkownika uprawnienia do żądania od Usługodawcy rekompensaty finansowej.

§12. Ustawowe prawdo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż subskrypcja aktywowana jest niezwłocznie po dokonaniu płatności co wiąże się z brakiem możliwości odstąpienia od umowy po jej aktywacji. Użytkownik może natomiast zrezygnować z odnowienia subskrypcji na zasadach określonych Regulaminem.

§13. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres contact@4pawsapp.com.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej uwzględnieniem przez Usługodawcę.

§14. Własność intelektualna. Licencja

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu Usługi dostępnej w Aplikacji:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Aplikacji treści, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 4. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4, nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszych licencji, ponadto Użytkownik nie ma prawa – w całości lub w części - zwielokrotniać (poza przypadkiem określonym w ust. 4), dystrybuować, sprzedawać bądź w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w tym przesyłać lub udostępniać w sieci Internet, sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/...;
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2024 roku.


.